Sabtu, 19 November 2011

Sejarah Perakaunan

SEJARAH PERAKAUNAN
·         Permulaan menyimpan rekod sejak tamadun purba.
·         Catatan tertua – catatan pembayaran upah di Babylonia pada tahun 3500 S.M.
·         Pada peringkat awal, catatan dibuat pada kepingan tanah liat. Kemudian menjadi lebih maju setelah terciptanya papyrus (kertas) dan calamus (pen) di Mesir pada tahun 400 S.M.
·         Wang digunakan sebagai alat perantaraan bagi penilaian dan pertukaran apabila sistem kewangan bermula pada abad ke-5 dan ke 6 S.M. Rekod perakaunan menggunakan nilai wang sebagai ukuran.
·         Pada tahun 850 M, sistem angka Hindu-Arab digunakan yang dicipta oleh orang India.
·         Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali pada 1200-1500 S.M. Sistem ini dicipta oleh Luca Pacioli bertujuan dapat menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik.
·         Luca Pacioli dianggap sebagai bapa perakaunan kerana bukunya merupakan terbitan perakaunan yang pertama dicetak dan beliau telah membentuk asas perakaunan yang diamalkan sehingga kini.
·         Revolusi Perindustrian di England pada abad ke 17 dan ke 18 telah memperkembangkan lagi sistem perakaunan. Pengenalan kepada perakaunan kos.
·         Pada akhir abad ke 19 dan ke 20, bidang perakaunan mencapai taraf profesional.
·         Pada tahun 1973, Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards Committee)-IASC ditubuhkan oleh badan perakaunan dunia di Sydney untuk menerbitkan Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards)-IAS supaya akaun-akaun dan penyata kewangan disediakan mengikut piawaian asas serta mengawal profesion perakaunan.


PROFESION PERAKAUNAN
Maksud Profesion
Profesion bermaksud orang yang mengamalkan sesuatu bidang profesion kerana pengetahuan, kepakaran, dan kemahiranya. Selain itu ianya juga membawa maksud pekerjaan yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khusus. Antaranya akauntan, doctor, peguam, arkitek, dan jurutera.
Akauntan
Akauntan didefinisikan sebagai orang yang mengurus dan mengawasi penyediaan kira-kira kewangan dan bertanggungjawab menyediakan laporan mengenai kedudukan kewangan dari semasa ke semasa bagi sesebuah syarikat perniagaan atau organisasi

Akauntan mempunyai tugas bukan hanya menyediakan penyata kewangan tetapi perlu bertindak sebagai seorang pemimpin yang mempunyai akauntabiliti kepada pihak dalaman dan pihak luaran.
Tugas dan tanggungjawab akauntan:
a)      Merancang dan melaksanakan dasar dan system belanjawan, kawalan akaun dan system perakaunan yang lain;
b)      Menyediakan penyata kewangan;
c)      Membuat keputusan perniagaan;
d)     Berurusan dengan pihak ketiga dalam persekitaran perniagaan;
e)      Bertindak sebagai juruaudit dalaman;
f)       Penasihat dan perancang percukaian
g)      Menyelia pekerja-pekerja lain.

Kod Etika Profesion Perakauanan
Digariskan oleh sebuah badan perakauanan iaitu International Federation of Accountants (IFAC). Kod etika diperkenalkan sebagai panduan kepada akauntan untuk bertingkah laku serta mengekalkan akauntabilitinya sebagai seorang yang professional.

Etika-etika yang terkandung dalam Kod Etika Profesional Perakauanan:
a)      Keutuhan – akauntan perlulah menhayati prinsip keadilan dan kebenaran.
b)      Profesionalisme – akauntan bertanggungjawab untuk berkelakuan secara professional pada setiap masa dan mengekalkan standard professional yang tinggi semasa menjalankan tugas.
c)      Kerahsiaan – akauntan tidak boleh membocorkan maklumat yang diperoleh daripada kerja yang dijalankan kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan melainkan ada keperluan perundangan.
d)     Urus tadbir yang baik (Good Govenance) – akauntan perlu mengamalkan urus tadbir yang baik dalam menjalankan tugas dan peka terhadap kawalan dalaman serta pengurusan risiko untuk berperanan dengan lebih efektif.
Kod etika ini boleh mengelakkan perkara-perkara negetif seperti pecah amanah, penyelewengan, dan penipuan.

SEJARAH PERAKAUNAN DI MALAYSIA


BADAN PERAKAUNAN PROFESIONAL DI MALAYSIA

1.      Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standard Board) – MASB
·         Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977
·         Lembaga ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia.
·         Fungsi dan kuasa MASB;
a.       Menerbit piawaian perakaunan baru
b.      Menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada
c.       Menentukan skop dan penggunaan piawaian perakaunan
d.      Melaksanakan tugas sebagai penasihat awam


2.      Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (Malaysian Institute of Certified Publics Accountants) – MICPA
·         Ditubuhkan pada tahun 1965 di bawah Akta Syarikat 1965.
·         Bertujuan untuk memajukan profesion perakaunan di Malaysia dengan memberi latihan dan peperiksaan.
·         Untuk menjadi ahli MICPA;
                                               I.            Lulus semua bahagian peperiksaan yang dikendalikan.
                                            II.            Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun.

3.        Institut Akauntan Malaysia (Malaysia Institute of Accountants) – MIA
·         Ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah Akta Akauntan 1967.
·         Bertujuan untuk memperkembangkan profesion di Malaysia dan bertindak sebagai pendaftar akauntan.
·         Ahli-ahli MIA digelar akauntan awam (PA), akauntan berdaftar (RA) dan akauntan berlesen (LA).

4.      Chartered Institute Management Accountant
·         Ditubuhkan dengan nama Institute Of Cost And Works Accountants (ICWA) pada tahun 1919.
·         Menukar nama ICWA – CIMA pada tahun 1972.
·         Merupakan badan professional yang mendapat pengiktirafan dari Negara-negara Komenwal
·         Penubuhannya bertujuan melahirkan akauntan professional yang mahir mengurus dan mentadbir perniagaan serta menangani perubahan-perubahan yang berlaku dalam perniagaan dengan baik.
5.      The Associations Of Charted Certified Accountants (ACCA)
·         Ditubuhkan pada tahun 1904 dengan nama London Accociation Of Accountants sebelum ditukar kepada Chartered Association Of Certified Accountants tahun 1984.
·         Pada tahun 1996, nama badan perakaunan ini ditukarkan kepada ACCA.
·         Berfungsi untuk menyokong ahli-ahli di sepanjang karier perakaunan mereka.
·         Turut member pendedahan tentang peraturan serta undang-undang berkaitan dengan amalan perakaunan, kod amalan perakauanan dan etika profesion perakaunan.


1 comments:

nurul chikmess berkata...

apakah perbezaan MASB dengan AAOIFI?

Catat Ulasan